Người điều phối nhóm hỗ trợ người chăm sóc

Nếu có thắc mắc về nhóm hỗ trợ giảm nhẹ đau buồn, quý vị có thể liên hệ với người điều phối nhóm liệt kê bên dưới.

Lưu ý: Đây không phải là số gọi để tham gia cuộc họp mặt; thành viên nhóm VITAS sẽ cung cấp số điện thoại hoặc liên kết Zoom cho quý vị sau khi quý vị đã đăng ký.

Nhóm gọi điện vào 

Chủ đề Ngày Người hướng dẫn Điện thoại Email
Hỗ trợ chung cho người chăm sóc Thứ Hai Carolyn Doherty 844.774.5317 Carolyn.Doherty@vitas.com
Chăm sóc cho người thân yêu khi diễn ra đại dịch COVID-19 Thứ Ba David Tokpah 866.554.4827 David.Tokpah@vitas.com
Chăm sóc cho người thân yêu khi diễn ra đại dịch COVID-19 Thứ Năm Jason Fairbanks 833.983.0984 Jason.Fairbanks@vitas.com

Nhóm trên Zoom

Chủ đề Ngày Người hướng dẫn Điện thoại Email
Hỗ trợ chung cho người chăm sóc Thứ Năm Barbara Adams-Plyer 855.457.2269 Barbara.Adams-Plyer@vitas.com

Quý vị đã sẵn sàng tham gia nhóm hỗ trợ người chăm sóc?