Người điều phối nhóm hỗ trợ giảm nhẹ đau buồn từ xa

Nếu có thắc mắc về nhóm hỗ trợ giảm nhẹ đau buồn, quý vị có thể liên hệ với người điều phối nhóm liệt kê bên dưới.

Lưu ý: Đây không phải là các số gọi để tham gia cuộc họp mặt; một thành viên nhóm Dịch vụ tang chế của VITAS sẽ cung cấp số điện thoại hoặc liên kết Zoom cho quý vị sau khi quý vị đăng ký.

Các nhóm hỗ trợ qua điện thoại (Hàng tuần)

Chủ đề Ngày Người hướng dẫn Điện thoại Email
Mất vợ/chồng Thứ Hai Danielle Brown 877.686.6475 Danielle.Brown@vitas.com
Mất ba/mẹ Thứ Hai Wanda Jenkins 844.295.9344
Wanda.Jenkins@vitas.com
Mất vợ/chồng Thứ Ba James Chrysler 855.918.1886
James.Chrysler@vitas.com
Hỗ trợ chung Thứ Ba Robin Gallant 866.315.1895 Robin.Gallant@vitas.com
Mất ba/mẹ Thứ Ba Dale Poland 833.596.0236 Dale.Poland@vitas.com
Mất ba/mẹ Thứ Tư Dale Poland 833.596.0236 Dale.Poland@vitas.com
Mất người thân lớn tuổi Thứ Năm David Howell 855.851.1020 David.Howell@vitas.com
Mất mát vì COVID Thứ Năm Wanda Jenkins 844.295.9344
Wanda.Jenkins@vitas.com
Hỗ trợ chung Thứ Sáu Colleen Casady 888.436.3010
Colleen.Casady@vitas.com

Các nhóm hỗ trợ qua điện thoại (Hàng tháng)

Chủ đề Ngày Người hướng dẫn Điện thoại Email
Nhóm nói tiếng Tây Ban Nha 1 Thứ Ba Martin Concepcion 855.936.1206 Martin.Concepcion@vitas.com
Phụ nữ và nỗi đau buồn 2 Thứ Ba Patricia Brown 877.314.0806 Patricia.Brown@vitas.com
Cựu chiến bình và nỗi đau buồn 3 Thứ Ba Larry Robert 844.210.8366 Larry.Robert@vitas.com
Cộng đồng LGBT+ và nỗi đau buồn 4 Thứ Ba Larry Robert 844.210.8366 Larry.Robert@vitas.com
Hỗ trợ chung 2 Thứ Năm April Moxley 877.589.9615 April.Moxley@vitas.com
Trẻ em và sự đau buồn 4 Thứ Năm Barbara Adams-Plyer 855.457.2269 Barbara.Adams-Plyer@vitas.com
Nam giới và nỗi đau buồn 1 Thứ Sáu Jason Fairbanks 833.983.0984 Jason.Fairbanks@vitas.com

Các nhóm hỗ trợ qua Zoom (Hàng tuần)

Chủ đề Ngày Người hướng dẫn Điện thoại Email
Phụ huynh đau buồn về con trẻ Thứ Hai Barbara Adams-Plyer 855.457.2269 Barbara.Adams-Plyer@vitas.com
Cộng đồng LGBT+ và nỗi đau buồn Thứ Ba Larry Robert 844.210.8366 Larry.Robert@vitas.com
Mất mát vì COVID Thứ Ba Wanda Jenkins 844.295.9344 Wanda.Jenkins@vitas.com
Hỗ trợ chung Thứ Ba Robin Gallant 866.315.1895 Robin.Gallant@vitas.com
Mất vợ/chồng Thứ Năm Ron Walker 855.995.2055 Ronald.Walker@vitas.com
Hỗ trợ chung Thứ Năm Carolyn Doherty 844.774.5317
Carolyn.Doherty@vitas.com
Mất ba/mẹ Thứ Năm Dale Poland 833.596.0236 Dale.Poland@vitas.com
Hỗ trợ chung Thứ Sáu David Howell 855.851.1020 David.Howell@vitas.com
Mất vợ/chồng Thứ Sáu Barbara Adams-Plyer
855.457.2269
Barbara.Adams-Plyer@vitas.com
Hỗ trợ chung Saturday Carolyn Doherty 844.774.5317
Carolyn.Doherty@vitas.com

Các nhóm hỗ trợ qua Zoom (Hàng tháng)

Chủ đề Ngày Người hướng dẫn Điện thoại Email
Nhóm nói tiếng Tây Ban Nha 1 Thứ Tư Alberto Magana 888.321.9613 Alberto.Magana@vitas.com
Hỗ trợ chung 4 Thứ Năm Jasmine Blue 877.321.2392
Jasmine.Blue@vitas.com

Quý vị đã sẵn sàng tham gia một nhóm hỗ trợ qua điện thoại?