Người điều phối nhóm hỗ trợ giảm nhẹ đau buồn từ xa

Nếu có thắc mắc về nhóm hỗ trợ giảm nhẹ đau buồn, quý vị có thể liên hệ với người điều phối nhóm liệt kê bên dưới.

Lưu ý: Đây không phải là các số gọi để tham gia cuộc họp mặt; một thành viên nhóm Dịch vụ tang chế của VITAS sẽ cung cấp số điện thoại hoặc liên kết Zoom cho quý vị sau khi quý vị đăng ký.

Các nhóm hỗ trợ qua Zoom (Hàng tuần)

Chủ đề Ngày Người hướng dẫn Điện thoại Email
Mất mát vì COVID Thứ Hai Dale Poland 833.596.0236 Dale.Poland@vitas.com
Mất ba/mẹ Thứ Hai Wanda Jenkins 844.295.9344 Wanda.Jenkins@vitas.com
Hỗ trợ chung Thứ Ba Robin Gallant 866.315.1895 Robin.Gallant@vitas.com
Mất vợ/chồng Thứ Ba David Tokpah David.Tokpah@vitas.com
Cộng đồng LGBT+ và nỗi đau buồn Thứ Ba Larry Robert 844.210.8366 Larry.Robert@vitas.com
Mất ba/mẹ Thứ Năm Dale Poland 833.596.0236 Dale.Poland@vitas.com
Hỗ trợ chung Thứ Sáu David Howell 855.851.1020 David.Howell@vitas.com

Các nhóm hỗ trợ qua điện thoại (Hàng tuần)

Chủ đề Ngày Người hướng dẫn Điện thoại Email
Mất vợ/chồng Thứ Hai Danielle Brown 877.686.6475 Danielle.Brown@vitas.com
Hỗ trợ chung Thứ Ba Robin Gallant 866.315.1895 Robin.Gallant@vitas.com
Mất ba/mẹ Thứ Ba Dale Poland 833.596.0236 Dale.Poland@vitas.com
Mất ba/mẹ Thứ Tư Dale Poland 833.596.0236 Dale.Poland@vitas.com
Mất người thân lớn tuổi Thứ Năm David Howell 855.851.1020 David.Howell@vitas.com
Mất mát vì COVID Thứ Năm Jason Fairbanks 833.983.0984
Jason.Fairbanks@vitas.com
Hỗ trợ chung Thứ Sáu Colleen Casady 888.436.3010
Colleen.Casady@vitas.com

Các nhóm hỗ trợ qua Zoom (Hàng tháng)

Chủ đề Ngày Người hướng dẫn Điện thoại Email
Nhóm nói tiếng Tây Ban Nha 2 và 4 Thứ 4 Alberto Magana 888.321.9613 Alberto.Magana@vitas.com
Hỗ trợ chung 2 và 4 Thứ 5 Jasmine Blue 877.321.2392
Jasmine.Blue@vitas.com

Các nhóm hỗ trợ qua điện thoại (Hàng tháng)

Chủ đề Ngày Người hướng dẫn Điện thoại Email
Nhóm nói tiếng Tây Ban Nha 1 và 3 Thứ 3 Martin Concepcion 855.936.1206 Martin.Concepcion@vitas.com
Phụ nữ và nỗi đau buồn 2 và 4 Thứ 3 Patricia Brown 877.314.0806 Patricia.Brown@vitas.com
Hỗ trợ chung 2 và 4 Thứ 5 April Moxley 877.589.9615 April.Moxley@vitas.com
Nam giới và nỗi đau buồn 1 Thứ Sáu Jason Fairbanks 833.983.0984 Jason.Fairbanks@vitas.com

Quý vị đã sẵn sàng tham gia một nhóm hỗ trợ khi đau buồn?