Cách chúng tôi tận dụng các mô hình thanh toán thay thế để cung cấp dịch vụ chăm sóc hiệu quả về chi phí và có chất lượng cao

Quan hệ hợp tác với VITAS cung cấp phương hướng chăm sóc tuyệt vời cho các tổ chức tham gia mô hình thanh toán thay thế (APM) và mô hình thanh toán thay thế nâng cao (AAPM), đây là những đối tượng có bệnh nhân với độ rủi ro cao và đang tăng lên. Những bệnh nhân này thường có bệnh tình nghiêm trọng và mắc đồng thời nhiều bệnh với mức chi phí điều trị cao và không kiểm soát tối ưu được. 

Năm phần trăm bệnh nhân cần được kiểm soát chăm sóc đặc biệt, 15 đến 35 phần trăm cần kiểm soát bệnh mãn tính và 60 đến 89 phần trăm cần sự tiếp cận và có các biện pháp phòng tránh.

Lý do hợp tác với VITAS?

Khi quý vị hợp tác với VITAS, chúng tôi:

Việc chuyển rủi ro sang cho VITAS có thể là một lợi điểm cho các tổ chức tham gia mô hình thanh toán thay thế.

Kết quả: hữu hình và có thể đo lường được

Liên hệ với VITAS để thảo luận các cơ hội nhằm nâng cao hoạt động điều phối chăm sóc của quý vị dành cho các bệnh nhân có độ rủi ro cao và đang tăng lên.

Quý vị muốn hợp tác với VITAS?

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.