Yêu cầu thông tin cá nhân của quý vị đã được nhận

Chúng tôi đã nhận thành công yêu cầu của quý vị và sẽ hoàn thành yêu cầu của quý vị một cách hợp lý và phù hợp với các bộ luật hiện hành hoặc đưa ra các câu hỏi hoặc giải thích thêm bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại đã được cung cấp.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 1.833.908.0225 hoặc địa chỉ email consumer.privacy@vitas.com.