Cảm ơn quý vị vì đã dành thời gian cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình.

Với chúng tôi, mỗi một bệnh nhân đều quan trọng. Nếu quý vị đã chọn cho phép liên hệ, chúng tôi sẽ theo sát quý vị bằng phương thức quý vị đã chọn.