Chăm sóc cuối đời mang lại điều gì

Bệnh nhân và gia đình là trung tâm của nhóm chăm sóc cuối đời. Quý vị là người hiểu rõ nhất về nhu cầu và mong muốn của mình; nhóm luôn muốn quý vị chia sẻ thông tin này để họ biết cách chăm sóc tốt nhất cho quý vị.