Lập kế hoạch chăm sóc giai đoạn cuối đời

Nhiều người cảm thấy khó khăn khi mở lời nói chuyện hay lập kế hoạch về việc chăm sóc cuối đời của họ, những hầu hết mọi người đều có những quan điểm mạnh mẽ về việc họ muốn được điều trị và chăm sóc ra sao trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

Có một cách đáng tin cậy nhất nhằm đảm bảo rằng những ước nguyện cuối đời của quý vị được tôn trọng  đó là lập g một chỉ dẫn trước: đây là một tài liệu có giá trị pháp lý nói rõ với các thành viên trong gia đình và đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về các hình thức chăm sóc và can thiệp mà quý vị muốn hoặc không muốn, nếu quý vị lâm bệnh nặng và không thể tự mình nói ra quyết định của mình. Làm như vậy, việc lập kế hoạch chăm sóc trước không chỉ xác định rõ ràng về mặt pháp lý ước nguyện cuối đời của quý vị mà còn giúp tránh gây ra khủng hoảng và giảm bớt gánh nặng phải ra quyết định cho gia đình, người chăm sóc được chỉ định và nhóm chăm sóc sức khỏe của quý vị.  

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.