Thông báo không kỳ thị

VITAS tuân thủ luật về quyền dân sự hiện hành của Liên bang và không kỳ thị về giới tính, chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, tình trạng tàn tật, hoặc thiên hướng tính dục. VITAS không loại trừ bất kỳ ai hoặc đối xử khác biệt với họ vì lý do giới tính, chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, tình trạng tàn tật, tôn giáo hoặc thiên hướng tính dục.

VITAS cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như các phiên dịch đủ trình độ, thông tin bằng văn bản ở ngôn ngữ khác, các phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu đủ tiêu chuẩn cùng các tài nguyên khác. Nếu quý vị cần các dịch vụ này, vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc cuối đời của quý vị hoặc gọi theo số 1.844.208.4827.

Nếu quý vị tin rằng VITAS không cung cấp được các dịch vụ này hoặc phân biệt kỳ thị theo một cách khác về chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, tình trạng tàn tật hoặc giới tính, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với:

Bộ phận bảo vệ bệnh nhân của VITAS
1 (800) 622-2544
201 S. Biscayne Blvd., Suite 400
Miami, FL 33131
patient.advocate@vitas.com

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp hoặc gửi qua thư tín hay qua email. Nếu quý vị cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, Bộ phận bảo vệ bệnh nhân của VITAS luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị.

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại về quyền dân sự với Cơ quan dịch vụ y tế và nhân sinh Hoa Kỳ, Văn phòng về nhân quyền, qua hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Văn phòng về nhân quyền tại trang web https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua thư tín hay điện thoại tại địa chỉ:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Mẫu đơn khiếu nại có tại địa chỉ http://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html.

Tiếng Tây Ban Nha

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1.844.208.4827.

Tiếng Trung Quốc

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1.844.208.4827.

Tiếng Việt

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1.844.208.4827.

Tiếng Hàn Quốc

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1.844.208.4827 번으로 전화해 주십시오.

Tiếng Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1.844.208.4827.

Tiếng Pháp Creole

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1.844.208.4827.

Tiếng Ả Rập

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1.844.208.4827.

Tiếng Nga

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1.844.208.4827.

Tiếng Ba Lan

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1.844.208.4827.

Tiếng Pháp

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1.844.208.4827.

Tiếng Ba Tư

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1.844.208.4827 تماس بگیرید.

Tiếng Bồ Đào Nha

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1.844.208.4827.

Tiếng Hin-đu

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1.844.208.4827 पर कॉल करें।

Tiếng Gujarati

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1.844.208.4827.

Tiếng Nhật

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1.844.208.4827 まで、お電話にてご連絡ください。

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.