Chính sách quyền riêng tư

Ngày hiệu lực: tháng 5 năm 2024

VITAS Healthcare và các chi nhánh của VITAS ("Vitas") cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị nên chúng tôi đã phát triển các chính sách về quyền riêng tư nhằm bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập từ quý vị. Chúng tôi đã phát triển Thông báo Thực hành Quyền riêng tư, được cung cấp cho quý vị liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi và có sẵn trên Trang web Vitas Healthcare, mô tả các phương thức thực hành về quyền riêng tư liên quan đến "Thông tin Y tế được Bảo vệ" của quý vị theo yêu cầu của Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế 1996 và các quy định của đạo luật.

Chính sách quyền riêng tư này được soạn thảo để tuân thủ các luật và quy định hiện hành và áp dụng cho trang web VITAS Healthcare và ứng dụng di động Vitas Healthcare (gọi chung là "Trang web") và mô tả các loại thông tin chúng tôi có thể thu thập từ quý vị hoặc quý vị có thể cung cấp khi truy cập Trang web, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi, và các phương thức thực hành của chúng tôi trong việc thu thập và sử dụng thông tin đó.

Bằng việc sử dụng Trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi hoặc gửi thông tin cho chúng tôi, quý vị đồng ý với các phương thức thực hành về dữ liệu được mô tả ở đây. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này bằng cách đăng bản cập nhật trên trang để quý vị luôn biết rõ về quy trình thu thập, sử dụng và công khai thông tin của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích quý vị thỉnh thoảng truy cập vào Trang web để biết thêm bất kỳ cập nhật nào đối với Chính sách Quyền riêng tư.

Thu thập thông tin

Vitas có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân ("Thông tin cá nhân") từ quý vị khi quý vị hoàn thành các biểu mẫu, truy cập các trang web và liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp. Thông tin cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được liên kết hoặc có thể liên kết một cách hợp lý với một thể nhân được xác định danh tính hoặc có thể xác định danh tính. Thông tin cá nhân không bao gồm thông tin có sẵn công khai từ hồ sơ của chính phủ, thông tin đã hủy khả năng xác định danh tính hoặc tổng hợp, hoặc thông tin bị loại trừ khỏi phạm vi của luật hiện hành.

Các loại Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ bao gồm các hạng mục thông tin như sau:

Danh mục Loại thông tin
Thông tin liên hệ và mã định danh Tên, họ, bí danh, email, số điện thoại, địa chỉ IP, địa chỉ bưu điện, thông tin y tế hoặc thông tin bảo hiểm y tế.
Thông tin tài chính Số thẻ tín dụng/ghi nợ, ngày hết hạn, mã bảo mật
Thông tin nghề nghiệp hoặc liên quan đến việc làm Giáo dục, việc làm, lịch sử công việc hiện tại hoặc quá khứ hoặc các bản đánh giá hiệu suất
Mã định danh và hoạt động trên Internet Lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, tương tác với trang web
Dữ liệu vị trí địa lý Vị trí địa lý, vị trí dựa trên đèn hiệu, vị trí GPS
  Quý vị có thể vô hiệu hóa việc chúng tôi sử dụng một số mã định danh và hoạt động trên internet thông qua cài đặt thiết bị hoặc trình duyệt của quý vị.

Vitas có thể, nếu cần, thu thập các loại Thông tin cá nhân nhạy cảm hơn tiết lộ: an sinh xã hội, bằng lái xe, thẻ căn cước tiểu bang, hộ chiếu, thông tin đăng nhập tài khoản, tài khoản tài chính, số thẻ ghi nợ hoặc số thẻ tín dụng, vị trí địa lý chính xác, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học và xử lý dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học nhằm mục đích xác định duy nhất một thể nhân, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục của thể nhân ("Thông tin cá nhân nhạy cảm"). Mọi Thông tin cá nhân nhạy cảm được thu thập sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi cần thiết để cung cấp Trang web và các dịch vụ của chúng tôi cho quý vị hoặc khi được luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư dữ liệu cho phép.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin đã hủy khả năng xác định danh tính từ quý vị mà chỉ thông tin đó không thể xác định một cách hợp lý quý vị là nguồn cung cấp thông tin khi quý vị truy cập nội dung trên Trang web, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi ("Thông tin đã hủy khả năng xác định danh tính"). Thông tin đã hủy khả năng xác định danh tính có thể bao gồm: (i) loại thiết bị, (ii) hệ điều hành của thiết bị, (iii) loại trình duyệt internet, (iv) nhà cung cấp dịch vụ internet, (v) trang giới thiệu/trang thoát ra, (vi) nhãn ngày/giờ và (vii) thông tin luồng nhấp chuột. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin đã hủy khả năng xác định danh tính mà chúng tôi thu thập không thể xác định danh tính cá nhân và sau này không thể dễ dàng sử dụng để xác định danh tính của quý vị theo yêu cầu của luật hiện hành.

Cách Vitas thu Thập thông tin cá nhân của quý vị

Thông tin Vitas thu thập phụ thuộc vào những gì quý vị làm khi quý vị truy cập hoặc sử dụng Trang web, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi. Vitas thu thập Thông tin cá nhân và Thông tin đã hủy khả năng xác định danh tính theo nhiều cách khác nhau, bao gồm: 

Trực tiếp từ quý vị: Vitas thu thập Thông tin cá nhân khi quý vị tự nguyện gửi Thông tin cá nhân cho chúng tôi trong khi hoàn thành các biểu mẫu trên trang web và liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập tùy thuộc vào những gì quý vị làm khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc cách quý vị chọn để trao đổi thông tin với chúng tôi.  

Thông qua việc quý vị sử dụng Trang web: Vitas có thể thu thập Thông tin cá nhân và Thông tin đã hủy khả năng xác định danh tính mà trình duyệt của quý vị truyền đến khi quý vị truy cập Trang web, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi. Vitas cũng có thể thu thập Thông tin đã hủy khả năng xác định danh tính về cách quý vị truy cập và tương tác với Trang web, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi thông qua việc sử dụng các công nghệ theo dõi tự động, chẳng hạn như cookie phiên, cookie cố định và đèn hiệu web.

Từ dịch vụ của bên thứ ba: Vitas có thể thu thập Thông tin cá nhân về quý vị từ các bên thứ ba có phương thức hoạt động thực tiễn về quyền riêng tư có thể khác với các phương thức thực hành được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Vitas không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nội dung thông tin, sản phẩm, dịch vụ, phần mềm hoặc các tài liệu khác có sẵn thông qua bên thứ ba. Việc quý vị sử dụng dịch vụ của bên thứ ba và/hoặc trang web của bên thứ ba được điều chỉnh bởi và tuân theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó và/hoặc trang web của bên thứ ba. Vitas khuyến khích quý vị xem xét cẩn thận các chính sách quyền riêng tư và tuyên bố của bên thứ ba và/hoặc trang web của bên thứ ba.

Sử dụng thông tin cá nhân của quý vị

Vitas thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của quý vị để vận hành trang web, cung cấp các dịch vụ quý vị đã yêu cầu và giúp chúng tôi phản hồi hiệu quả hơn cho các truy vấn, câu hỏi, yêu cầu và nhu cầu hỗ trợ của quý vị. Vitas cũng sử dụng Thông tin cá nhân của quý vị để thông báo cho quý vị về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác có sẵn từ Vitas và các bên liên kết. Vitas cũng có thể liên hệ với quý vị qua các khảo sát để tiến hành nghiên cứu ý kiến của quý vị về các dịch vụ hiện tại hoặc các dịch vụ mới có khả năng sẽ được cung cấp. Nếu được cung cấp cho Vitas, chúng tôi có thể sử dụng tên, địa chỉ email, địa chỉ thư tín, số điện thoại hoặc dữ liệu khác của quý vị để liên lạc với quý vị. Nếu Vitas gửi cho quý vị một e-mail tiếp thị, e-mail đó sẽ bao gồm một liên kết cho phép quý vị chọn không nhận các e-mail tiếp thị của Vitas trong tương lai. Chúng tôi có thể sử dụng ý kiến phản hồi của quý vị để cải thiện Trang web và các dịch vụ của chúng tôi. Tất cả việc này được thực hiện với mục đích xây dựng Trang web và các dịch vụ của chúng tôi hữu ích hơn cho quý vị. 

Vitas có thể sử dụng Thông tin cá nhân và Thông tin đã hủy khả năng xác định danh tính của quý vị ở dạng tổng hợp để phân tích các hoạt động và mẫu hình duyệt web và sử dụng của quý vị để hiểu các mối quan tâm và sở thích của quý vị đối với Trang web và các dịch vụ của chúng tôi. Việc này sẽ giúp chúng tôi tối ưu hóa trải nghiệm của quý vị trên Trang web và các dịch vụ của chúng tôi.

Vitas có thể sử dụng Thông tin cá nhân và Thông tin đã hủy khả năng xác định danh tính của quý vị để thúc đẩy sự an toàn và bảo mật của dịch vụ, người dùng của chúng tôi và các bên khác. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin để xác thực người dùng, tạo điều kiện thanh toán bảo mật, bảo vệ chống gian lận và lạm dụng, phản hồi yêu cầu hoặc khiếu nại pháp lý, tiến hành kiểm toán và thực thi các điều khoản và chính sách của chúng tôi.

Vitas có thể chia sẻ dữ liệu với các đối tác tin cậy nhằm giúp chúng tôi thực hiện phân tích thống kê, gửi email hoặc thư tín cho quý vị, cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc thu xếp việc giao hàng. Tất cả các bên thứ ba đó đều không được phép sử dụng Thông tin cá nhân của quý vị ngoại trừ việc cung cấp các dịch vụ này cho Vitas và họ được yêu cầu giữ bảo mật thông tin của quý vị.

Vitas không sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân nhạy cảm, chẳng hạn như chủng tộc, tôn giáo hoặc liên minh chính trị khi chưa có sự cho phép rõ ràng từ quý vị.

Vitas lưu giữ thông tin về các trang và trang web mà khách hàng của chúng tôi truy cập từ bên trong trang Vitas, nhằm xác định dịch vụ nào của Vitas là phổ biến nhất. Dữ liệu này được dùng để cung cấp nội dung tùy chỉnh và quảng cáo trong Vitas tới các khách hàng có hành vi cho thấy họ quan tâm tới một lĩnh vực cụ thể nào đó.

Cách Vitas tiết lộ Thông tin cá nhân của quý vị

Vitas có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của quý vị cho bên thứ ba vì mục đích kinh doanh như được mô tả dưới đây:

Đến các bên liên kết của chúng tôi: Vitas có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của quý vị cho các bên liên kết, bao gồm các công ty trong tập đoàn Vitas.

Đến các nhà cung cấp dịch vụ: Vitas có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của quý vị cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ người dùng, trao đổi thông tin với người dùng và quảng bá dịch vụ của chúng tôi, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp các dịch vụ khác cho chúng tôi liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi và/hoặc Trang web.

Thực thi pháp luật, an toàn và quy trình pháp lý: Vitas có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của quý vị cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức chính phủ khác nếu thông tin đó liên quan đến một cuộc điều tra hình sự hoặc cáo buộc về hoạt động tội phạm. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của quý vị: (i) nếu pháp luật yêu cầu hoặc cho phép làm như vậy; (ii) vì mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng; (iii) với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để bảo vệ các quyền, lợi ích hoặc tài sản của chúng tôi; (iv) với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để bảo vệ sự an toàn của quý vị hoặc sự an toàn của người khác; hoặc (v) để tuân thủ thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý hoặc hành chính tương tự khác. Bán hoặc mua lại tài sản: Nếu Vitas tham gia vào một giao dịch liên quan đến việc bán tài sản của chúng tôi, chẳng hạn như sáp nhập hoặc mua lại, hoặc nếu Vitas được chuyển giao cho một công ty khác, Vitas có thể tiết lộ và/hoặc chuyển thông tin cá nhân của quý vị trong quá trình giao dịch. Nếu thực thể vẫn còn hoạt động trong giao dịch đó không phải là chúng tôi, công ty vẫn còn hoạt động có thể sử dụng Thông tin cá nhân của quý vị theo các chính sách quyền riêng tư của riêng họ và các chính sách đó có thể khác với Chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin cá nhân mà Vitas tiết lộ

Trong mười hai (12) tháng qua, chúng tôi đã tiết lộ các loại Thông tin cá nhân sau đây cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh: 

 • Thông tin liên hệ và mã định danh
 • Thông tin nghề nghiệp hoặc liên quan đến việc làm
 • Mã định danh và hoạt động trên Internet
 • Dữ liệu vị trí địa lý
 • Thông tin tài chính

Thông tin cá nhân mà Vitas chia sẻ

VITAS có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của quý vị cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh, bao gồm vận hành trang web vitas.com và cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của quý vị, phụ thuộc vào quyền từ chối của quý vị đối với việc chia sẻ đó. Trong 12 tháng qua, VITAS đã chia sẻ Thông tin cá nhân của quý vị cho các danh mục bên thứ ba sau: 

 • Nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu
 • Nhà quảng cáo và mạng quảng cáo
 • Công ty truyền thông xã hội
 • Người nhận thông tin cookie trên internet
 • Bên liên kết
 • Đối tác

"Chia sẻ" có nghĩa là tiết lộ Thông tin có thể xác định danh tính cá nhân cho quảng cáo dựa trên hành vi trong nhiều ngữ cảnh. Chúng tôi cũng sử dụng Thông tin cá nhân của quý vị để thông báo cho quý vị về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác có sẵn từ Vitas và các bên liên kết. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với quý vị qua các khảo sát để tiến hành nghiên cứu ý kiến của quý vị về các dịch vụ hiện tại hoặc các dịch vụ mới có khả năng sẽ được cung cấp. Nếu được cung cấp cho VITAS, chúng tôi có thể sử dụng tên, địa chỉ email, địa chỉ thư tín, số điện thoại hoặc dữ liệu khác của quý vị để liên lạc với quý vị.

Chúng tôi lưu giữ thông tin về các trang và trang web mà khách hàng của chúng tôi truy cập nội trong VITAS, nhằm xác định dịch vụ nào của VITAS là phổ biến nhất. Dữ liệu này được dùng để cung cấp nội dung tùy chỉnh và quảng cáo trong VITAS tới các khách hàng có hành vi cho thấy họ quan tâm tới một lĩnh vực cụ thể nào đó.

Bảng dưới đây cho thấy những loại Thông tin cá nhân mà VITAS đã tiết lộ cho bên thứ ba vì mục đích kinh doanh trong 12 tháng qua:

 • Nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra lý lịch
 • Tổ chức tài chính
 • Nhà cung cấp dịch vụ xử lý quyền lợi
 • Nhà cung cấp dịch vụ xử lý lương/thuế
 • Các cơ quan của chính phủ
 • Nhà cung cấp dịch vụ xác minh tuyển dụng
 • Nhà quảng cáo và mạng quảng cáo
 • Công ty truyền thông xã hội
 • Người nhận thông tin cookie trên internet
 • Bên liên kết
 • Đối tác

Sử dụng cookie

Trang có sử dụng "cookie" nhằm giúp quý vị cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của mình. Cookie là một tệp văn bản được một máy chủ trang web lưu trên ổ cứng của quý vị. Không dùng cookie để chạy các chương trình hoặc chuyển vi-rút tới máy tính của quý vị. Cookie được gán riêng cho quý vị và chỉ máy chủ web với tên miền đã phát hành cookie cho quý vị đọc được cookie đó.

Một trong những mục đích chính của cookie là cung cấp một tính năng thuận tiện giúp tiết kiệm thời gian của quý vị. Mục đích của cookie là để cho máy chủ web đó biết rằng bạn đã trở lại một trang cụ thể. Ví dụ: nếu quý vị cá nhân hóa các trang của Trang web, hoặc đăng ký Trang web hay các dịch vụ, cookie sẽ giúp Vitas ghi nhớ lại thông tin cụ thể của quý vị trong những lần truy cập tiếp theo. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình ghi lại Thông tin cá nhân của quý vị như địa chỉ gửi hóa đơn, địa chỉ gửi hàng, v.v. Khi quý vị quay lại trang đó, thông tin mà quý vị đã cung cấp trước đó có thể được truy xuất và quý vị có thể dễ dàng sử dụng bất kỳ tính năng nào của trang mà quý vị đã tùy chỉnh.

Quý vị có quyền chấp nhận hoặc từ chối cookie. Xin lưu ý rằng khả năng quý vị có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie không áp dụng cho một số cookie cần thiết cho chức năng của Trang web. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng quý vị thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu muốn. Nếu quý vị chọn từ chối cookie, quý vị sẽ không thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng tương tác của Trang web.

Liên minh quảng cáo kỹ thuật số

Vitas tham gia Liên minh quảng cáo kỹ thuật số (DAA) và các chương trình tự điều chỉnh, đồng thời tuân thủ các Nguyên tắc của DAA về quảng cáo dựa trên hành vi trên mạng. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về DAA.

Bảo mật thông tin cá nhân của quý vị

Vitas thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn ngành hợp lý để giữ bảo mật cho Trang web, hệ thống và dịch vụ của chúng tôi và để ngăn chặn việc biến Thông tin cá nhân trở nên sẵn có cho những người hoặc tổ chức trái phép. Khi Thông tin cá nhân (như tên, email và số điện thoại) được truyền đến Vitas, thông tin này được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa, chẳng hạn như giao thức Secure Socket Layer (SSL). Dù đưa ra các tiêu chuẩn này, chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối rằng nội dung thư từ và bất kỳ thông tin bảo mật nào mà quý vị đã chọn gửi cho chúng tôi sẽ được bảo mật.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi sẽ không bao giờ xin hoặc cố ý thu thập thông tin từ đối tượng trẻ em và không một phần nào của trang được dùng để thu hút bất kỳ đối tượng nào dưới 18 tuổi. Nếu quý vị cho rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em thông qua Trang web hoặc việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại webmaster@vitas.com để chúng tôi có thể xóa ngay lập tức bất kỳ thông tin nào như vậy.

Quyền riêng tư California

Nếu quý vị là cư dân California, Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California ("CCPA") (được sửa đổi trong Đạo luật về quyền riêng tư của California ("CPRA")) cấp cho quý vị một số quyền riêng tư dữ liệu. Các quyền của quý vị bao gồm:

 • Truy cập, yêu cầu và nhận bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập trong mười hai (12) tháng trước theo cách di động;  
 • Chỉnh sửa sự không chính xác cho bất kỳ Thông tin cá nhân nào về quý vị mà chúng tôi đang lưu giữ;
 • Không bị chúng tôi phân biệt đối xử khi thực hiện bất kỳ quyền nào của quý vị theo CCPA;
 • Chỉ đạo chúng tôi giới hạn việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân nhạy cảm của quý vị cho việc sử dụng nào là cần thiết để thực hiện các dịch vụ;
 • Yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin cá nhân của quý vị (trừ một số ngoại lệ nhất định); và
 • ​​​​​​​Từ chối việc chia sẻ hay bán thông tin cá nhân của quý vị.

Căn cứ Khoản mục 1798.83, Bộ luật dân sự California, người dùng là cư dân California có thể yêu cầu thông tin về việc chia sẻ thông tin cá nhân của họ với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp trong năm trước. Thông tin mà quý vị có quyền nhận bao gồm các loại thông tin cá nhân do chúng tôi tiết lộ nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp trong năm trước đó và tên của những công ty đã nhận thông tin này. Quý vị có quyền nhận bản sao thông tin này dưới định dạng chuẩn và sẽ không chứa nội dung nào có khả năng nhận dạng quý vị. Cư dân California có thể yêu cầu tiết lộ bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi với thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới hoặc sử dụng biểu mẫu "Yêu cầu dữ liệu của quý vị" có trên Trang web. Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin để cho phép chúng tôi xác định danh tính của quý vị trong hồ sơ của chúng tôi.

Luật "Shine the Light" của California cho phép người dùng các dịch vụ của chúng tôi là cư dân California yêu cầu một số thông tin liên quan đến việc chúng tôi tiết lộ Thông tin cá nhân cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Để thực hiện yêu cầu như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

Để thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng gửi Yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh cho chúng tôi bằng cách:

 • Gọi 1-833-908-0225;
 • Gửi email đến consumer.privacy@vitas.com; hoặc 
 • Sử dụng biểu mẫu "Yêu cầu dữ liệu của quý vị" trên trang web của chúng tôi.

Chỉ quý vị hoặc người được ủy quyền hợp lệ để hành động thay mặt quý vị mới có thể đưa ra Yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh liên quan đến Thông tin cá nhân của quý vị. Quý vị cũng có thể đưa ra Yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh thay mặt cho người con vị thành niên của mình. Quý vị chỉ có quyền yêu cầu truy cập hai lần trong giai đoạn 12 tháng bất kỳ, nhưng có thể chọn không tham gia việc bán Thông tin cá nhân của quý vị bất kỳ lúc nào. Yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh phải (1) cung cấp đầy đủ thông tin cho phép chúng tôi xác minh một cách hợp lý quý vị là người mà chúng tôi đã thu thập Thông tin cá nhân hoặc đại diện được ủy quyền và (2) mô tả yêu cầu của quý vị với đầy đủ thông tin chi tiết cho phép chúng tôi hiểu, đánh giá và phản hồi thích hợp cho yêu cầu đó. Chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của quý vị hoặc cung cấp Thông tin cá nhân cho quý vị nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của quý vị trong việc đưa ra yêu cầu và xác nhận rằng Thông tin cá nhân liên quan đến quý vị. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin cá nhân được cung cấp trong Yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh để xác minh danh tính hoặc thẩm quyền đưa ra yêu cầu của người yêu cầu.

Chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận được Yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh trong vòng mười (10) ngày. Chúng tôi cố gắng phản hồi Yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận được. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian (tối đa chín mươi (90) ngày), chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về lý do và thời gian gia hạn bằng văn bản. Mọi thông tin tiết lộ mà chúng tôi cung cấp sẽ chỉ nằm trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi nhận được Yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh. Phản hồi mà chúng tôi cung cấp cũng sẽ giải thích lý do chúng tôi không thể tuân thủ yêu cầu, nếu có.

Chúng tôi không tính phí cho việc xử lý hoặc phản hồi Yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh, trừ khi yêu cầu này quá mức, lặp đi lặp lại hoặc rõ ràng là không có cơ sở. Nếu chúng tôi xác định rằng yêu cầu phải trả phí, chúng tôi sẽ cho quý vị biết lý do tại sao chúng tôi đưa ra quyết định đó và cung cấp cho quý vị dự toán chi phí trước khi hoàn thành yêu cầu của quý vị.

Chúng tôi sẽ không từ chối việc quý vị sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay cung cấp cho quý vị mức độ hay chất lượng dịch vụ khác khi quý vị thực hiện bất kỳ quyền nào của mình theo CCPA.

Lưu giữ dữ liệu

Vitas sẽ lưu giữ Thông tin cá nhân của quý vị (bao gồm Thông tin cá nhân nhạy cảm, nếu có) trong khi quý vị duy trì tài khoản với chúng tôi hoặc trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ. Sau đó, chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin cá nhân của quý vị trong thời gian theo sự cần thiết một cách hợp lý: (i) để phản hồi bất kỳ câu hỏi nào từ quý vị; (ii) để chứng minh rằng chúng tôi đối xử công bằng với quý vị; (iii) để thực hiện các thủ tục kinh doanh liên tục thông thường; hoặc (iv) để tuân thủ bất kỳ luật hiện hành nào. Chúng tôi xóa Thông tin cá nhân sau một khoảng thời gian hợp lý sau khi chúng tôi không còn cần thông tin vì các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này.

Không theo dõi tiết lộ thông tin

Một số trình duyệt internet có thể truyền tín hiệu "không theo dõi" đến các trang web mà trình duyệt giao tiếp. Trang web hiện không phản hồi tín hiệu "không theo dõi" này.

THƯ RÁC

Vitas không tham gia vào việc chào mời hàng loạt bằng email mà quý vị chưa đồng ý nhận (ví dụ: "Thư rác").  Chúng tôi không bán hoặc tiết lộ danh sách khách hàng hoặc danh sách địa chỉ email cho các bên thứ ba không liên quan. Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này, chúng tôi không chia sẻ Thông tin cá nhân với bất kỳ nhà quảng cáo bên thứ ba nào.

Liên kết của bên thứ ba

Trang web và các dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng khác ("Trang web liên kết") không thuộc sở hữu của Vitas. Chúng tôi không kiểm soát việc thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào, bao gồm Thông tin cá nhân, xảy ra trong khi quý vị truy cập Trang web liên kết. Do đó, chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm cho - và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với - bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ, phần mềm hoặc tài liệu nào khác trên Trang web liên kết, ngay cả khi một hoặc nhiều trang của Trang web liên kết được đóng khung trong một trang của Trang web. 

Hơn nữa, chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm về các chính sách quyền riêng tư hoặc phương thức thực hành của các Trang web liên kết và Vitas không chịu trách nhiệm cho thực hành quyền riêng tư của các Trang web liên kết đó. Chúng tôi khuyến khích quý vị biết khi nào quý vị rời khỏi Trang web và đọc các chính sách quyền riêng tư của Trang web liên kết.

Những thay đổi của Chính sách Quyền riêng tư

Vitas thỉnh thoảng sẽ cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để phản ánh ý kiến phản hồi của công ty và khách hàng. Vitas khuyến khích quý vị định kỳ xem lại Chính sách quyền riêng tư này để nắm bắt được thông tin về cách Vitas đang sử dụng thông tin của quý vị như thế nào.

Thông tin liên hệ

Vitas hoan nghênh ý kiến của quý vị về Chính sách quyền riêng tư này. Nếu quý vị cho rằng Vitas chưa tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với VITAS Healthcare hoặc qua đường bưu điện tại: Corporate Marketing, VITAS Healthcare, 201 S. Biscayne Blvd, Ste. 400, Miami, FL 33131. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xác định kịp thời và khắc phục vấn đề đó.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.