Các nhóm hỗ trợ

Các nhóm hỗ trợ của VITAS chính là nguồn lực cho người chăm sóc và các gia đình của bệnh nhân được chăm sóc cuối đời. Các nhóm được những chuyên giảm nhẹ đau buồn và mất mát dẫn dắt và có sẵn qua điện thoại hoặc qua Zoom.