Lợi thế của VITAS

Chọn cài đặt tuyển dụng của bạn để truy cập các nguồn lực và thông tin giới thiệu.

Chăm sóc cấp tính cao

quản lý các triệu chứng không thể kiểm soát

Bệnh Viện Phòng Khám Bác Sĩ Chăm Sóc Dài Hạn

Các phương thức phức hợp

đối với quản lý triệu chứng tích cực

Bệnh Viện Phòng Khám Bác Sĩ Chăm Sóc Dài Hạn

công thức thuốc mở

tiếp tục các liệu pháp dựa trên bằng chứng

Bệnh Viện Phòng Khám Bác Sĩ Chăm Sóc Dài Hạn

24/7/365 hỗ trợ chăm sóc lâm sàng 

để chuyển tiếp chăm sóc

Bệnh Viện Phòng Khám Bác Sĩ Chăm Sóc Dài Hạn

Chuyên viên y tế: Đăng ký nhận email của chúng tôi