Chọn một Lợi thế

 • 24/7/365 Hỗ trợ lâm sàng

  24/7/365 Hỗ trợ lâm sàng

  Từ hướng dẫn qua điện thoại tới việc hỗ trợ lâm sàng nhanh chóng, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị.

  Tìm hiểu thêm
 • Chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng

  Chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng

  Chúng tôi có chuyên môn chăm sóc cuối đời và lập kế hoạch chăm sóc trước đối với từng loại bệnh cụ thể.

  Tìm hiểu thêm
 • Các phương thức phức hợp

  Các phương thức phức hợp

  Chúng tôi chăm sóc bệnh nhân có các nhu cầu phức tạp khi các nhà cung cấp dịch vụ khác không có kiến thức chuyên môn này.

  Tìm hiểu thêm
 • Chăm sóc cấp tính cao

  Chăm sóc cấp tính cao

  Chúng tôi luôn sẵn sàng chăm sóc bệnh nhân có nhu cầu cấp tính cao trong khi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời khác có thể thiếu nguồn lực.

  Tìm hiểu thêm
 • Công thức mở

  Công thức mở

  Chúng tôi sử dụng công thức mở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc cuối đời và đơn giản hóa khâu chuyển tiếp.

  Tìm hiểu thêm
 • Lãnh đạo luôn thấu hiểu

  Lãnh đạo luôn thấu hiểu

  Tìm hiểu cách chúng tôi thiết lập tiêu chuẩn ngành cho dịch vụ chăm sóc cuối đời, tập trung tạo sự thoải mái.

  Tìm hiểu thêm

Chọn một Lợi thế

 • 24/7/365 Hỗ trợ lâm sàng

  24/7/365 Hỗ trợ lâm sàng

  Từ hướng dẫn qua điện thoại tới việc hỗ trợ lâm sàng nhanh chóng, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị.

  Tìm hiểu thêm
 • Chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng

  Chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng

  Chúng tôi có chuyên môn chăm sóc cuối đời và lập kế hoạch chăm sóc trước đối với từng loại bệnh cụ thể.

  Tìm hiểu thêm
 • Các phương thức phức hợp

  Các phương thức phức hợp

  Chúng tôi chăm sóc bệnh nhân có các nhu cầu phức tạp khi các nhà cung cấp dịch vụ khác không có kiến thức chuyên môn này.

  Tìm hiểu thêm
 • Chăm sóc cấp tính cao

  Chăm sóc cấp tính cao

  Chúng tôi luôn sẵn sàng chăm sóc bệnh nhân có nhu cầu cấp tính cao trong khi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời khác có thể thiếu nguồn lực.

  Tìm hiểu thêm
 • Công thức mở

  Công thức mở

  Chúng tôi sử dụng công thức mở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc cuối đời và đơn giản hóa khâu chuyển tiếp.

  Tìm hiểu thêm
 • Lãnh đạo luôn thấu hiểu

  Lãnh đạo luôn thấu hiểu

  Tìm hiểu cách chúng tôi thiết lập tiêu chuẩn ngành cho dịch vụ chăm sóc cuối đời, tập trung tạo sự thoải mái.

  Tìm hiểu thêmChọn môi trường chăm sóc của quý vị

 • Phòng khám bác sĩ

  Phòng khám bác sĩ

  Các bác sĩ và bệnh nhân của họ có thể hưởng lợi từ Lợi thế của VITAS

  Tìm hiểu cách thức
 • Bệnh viện

  Bệnh viện

  Các bệnh nhân và chuyên viên y tế tại bệnh viện có thể hưởng lợi từ Lợi thế của VITAS.

  Dưới đây là cách thức
 • Cơ sở chăm sóc dài hạn

  Cơ sở chăm sóc dài hạn

  Lợi thế của VITAS có thể giúp bệnh nhân và các chuyên viên y tế tại cơ sở chăm sóc dài hạn (LTCF).

  Tìm hiểu cách thức

Chọn môi trường chăm sóc của quý vị

 • Phòng khám bác sĩ

  Phòng khám bác sĩ

  Các bác sĩ và bệnh nhân của họ có thể hưởng lợi từ Lợi thế của VITAS

  Tìm hiểu cách thức
 • Bệnh viện

  Bệnh viện

  Các bệnh nhân và chuyên viên y tế tại bệnh viện có thể hưởng lợi từ Lợi thế của VITAS.

  Dưới đây là cách thức
 • Cơ sở chăm sóc dài hạn

  Cơ sở chăm sóc dài hạn

  Lợi thế của VITAS có thể giúp bệnh nhân và các chuyên viên y tế tại cơ sở chăm sóc dài hạn (LTCF).

  Tìm hiểu cách thức

Cách thức giới thiệu bệnh nhân của quý vị đến với VITAS