4 cấp độ chăm sóc cuối đời

Chăm sóc cuối đời là chăm sóc tạo sự thoải mái mang đến cho mọi bệnh nhân, cho dù ở nhà riêng, viện dưỡng lão, cộng đồng chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật hay nhà chăm sóc cuối đời.

Bốn cấp độ chăm sóc cuối đời là gì?

Trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid đã xác định bốn hình thức hay "cấp độ" chăm sóc cuối đời. Một bệnh nhân có thể trải qua tất cả bốn cấp độ, có thể chỉ trong một tuần hoặc mười ngày hưởng dịch vụ chăm sóc cuối đời. Một bệnh nhân khác lại có thể chỉ trải qua một cấp độ chăm sóc trong suốt thời gian hưởng dịch vụ chăm sóc cuối đời. Mỗi cấp độ chăm sóc đáp ứng các nhu cầu cụ thể và mỗi bệnh nhân được hưởng chế độ chăm sóc cuối đời riêng biệt.

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời được Medicare chứng nhận phải cung cấp bốn cấp độ chăm sóc sau: