Đường dây nóng và báo đài

Đường dây nóng về việc tuân thủ của VITAS:

1.800.638.4827

Đường dây nóng về trộm cắp và gian lận:

1.833.624.0343

Đường dây nóng HIPAA:

1.866.298.4827

Đường dây nóng dịch vụ dành cho bệnh nhân của VITAS:

1.800.622.2544

Liên hệ truyền thông:

1.877.848.2701 hoặc media@vitas.com