Tải xuống tài liệu về chăm sóc cuối đời

Cân nhắc về chăm sóc cuối đời: Hướng dẫn thảo luận dành cho gia đình

Cuốn sách nhỏ toàn diện và thân thiện với người dùng này sẽ giúp các gia đình thảo luận hoặc chỉ là suy nghĩ về chăm sóc cuối đời.

Thông tin chăm sóc cuối đời cho từng loại bệnh

Khi nào là thời điểm phù hợp để liên lạc dịch vụ chăm sóc cuối đời?

Bệnh nhân vẫn cần được trợ giúp y tế mà họ cần? Cuốn tài liệu này giải thích về những gì cần tìm kiếm và thời điểm cần ưu tiên tập trung vào bệnh nhân hơn là bệnh tật.

Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare

Đối tượng thụ hưởng từ Medicare, Medicad và Medi-Cal được hưởng dịch vụ chăm sóc cuối đời hoàn toàn miễn phí. Cuốn tài liệu này giải thích những vấn đề cơ bản.

Kiểm soát cơn đau và chăm sóc cuối đời

Đau đớn triệu chứng số một của bệnh nhân mắc bệnh nặng và là ưu tiên số một đối với dịch vụ chăm sóc cuối đời. Cuốn tài liệu này giải thích về cách kiểm soát cơn đau.

Hỗ trợ về quyền lợi cựu chiến binh

Cựu chiến binh có những nhu cầu ở giai đoạn cuối đời riêng; tìm hiểu cách dịch vụ chăm sóc cuối đời có thể trợ giúp.