Chính sách của VITAS về Lựa chọn Dùng thuốc để được chết nhẹ nhàng ở California

VITAS Healthcare tiếp nhận bệnh nhân đã được bác sĩ chứng nhận là bệnh nan y. Là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời đầy tận tâm, chúng tôi sẽ tiếp nhận và cung cấp hỗ trợ cho một bệnh nhân đã quyết định tuân theo quy trình dùng thuốc để được chết nhẹ nhàng.

Dịch vụ chăm sóc cuối đời không tìm cách đẩy nhanh hoặc trì hoãn cái chết, và tại VITAS, chúng tôi coi việc qua đời là một quá trình tự nhiên. Chúng tôi ủng hộ quyền của bệnh nhân mắc bệnh nan y và nằm trong hướng dẫn của các kế hoạch chăm sóc cá nhân giàu lòng trắc ẩn, lấy bệnh nhân làm trung tâm. Chúng tôi cũng tin rằng bệnh nhân có quyền tự quyết khi họ gần cuối đời. Là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời, chúng tôi không bỏ rơi bệnh nhân mắc bệnh nan y.

Bệnh nhân theo quy trình Dùng thuốc để được chết nhẹ nhàng

VITAS sẽ tiếp nhận những bệnh nhân đã chọn tuân theo quy trình dùng thuốc để được chết nhẹ nhàng nếu họ đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời. Ngoài ra, chúng tôi sẽ:

  • Cung cấp các tài nguyên như trang web Lòng trắc ẩn và các lựa chọn và/hoặc số điện thoại cho những bệnh nhân yêu cầu thông tin về quy trình dùng thuốc để được chết nhẹ nhàng
  • Đảm bảo rằng bệnh nhân nhận được các dịch vụ chăm sóc cuối đời cho dù họ có quyết định tuân theo quy trình dùng thuốc để được chết nhẹ nhàng hay không
  • Cung cấp các dịch vụ chăm sóc cuối đời tận tâm cho những người chọn tuân theo quy trình dùng thuốc để được chết nhẹ nhàng 
  • Không gây ảnh hưởng bất hợp pháp đến quy trình dùng thuốc để được chết nhẹ nhàng trong bất kỳ tình huống nào
  • Tránh mọi ý kiến hạ thấp hoặc tiêu cực/mang tính phán xét liên quan đến các quyết định của bệnh nhân này

Để hoàn thành quy trình, nhân viên VITAS:

  • Sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong việc đảm bảo tuân thủ các yêu cầu theo quy định.
  • Sẽ không cung cấp, phân phối, pha chế và cho thuốc, tiêm hoặc đưa thuốc vào hoặc trợ giúp dưới bất kỳ hình thức nào đối với thuốc dùng để được chết nhẹ nhàng.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.