Cơ hội hợp tác chăm sóc cuối đời

Nếu chương trình chăm sóc cuối đời của quý vị quan tâm tới một buổi trò chuyện kín về việc tham gia và phát triển loạt chương trình chăm sóc cuối đời của VITAS, vui lòng gọi tới 973.422.5325.

Nếu quý vị là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc được quản lý và muốn tìm hiểu thêm về cách thức VITAS có thể hỗ trợ cho những nỗ lực của quý vị, vui lòng gọi tới 1.800.873.5198