Email đã mã hóa từ VITAS

VITAS Healthcare liên lạc với bệnh nhân và đại diện chăm sóc sức khỏe chỉ định của họ qua email khi cần thiết.

Chúng tôi dùng dịch vụ mã hóa email nhằm đảm bảo giữ an toàn và bảo mật Thông tin y tế cá nhân (PHI) của bệnh nhân. 

Nhấp vào liên kết "Nhấp vào đây" trong email mã hóa. Nếu liên kết "Nhấp vào đây" không hoạt động, chỉ cần mở tệp đính kèm.

Ảnh ví dụ về nội dung email đầu tiên:

Ảnh chụp màn hình email khởi đầu

Khi nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ nhận được email thứ hai từ NoReply@vitas.com chứa mã xác thực để đăng ký của quý vị. Lưu ý: Email sẽ được gửi cho quý vị sau khi quý vị nhấp vào "Click here" (Nhấp vào đây) trong bước trước đó và như vậy quý vị sẽ cần quay lại hộp thư đến của quý vị để lấy mã xác thực.

Ví dụ email thứ hai có chứa mã xác thực:

Ảnh chụp màn hình thể hiện thư kèm mã xác thực

Quý vị sẽ được hướng dẫn tạo một tài khoản để nhận được email được mã hóa.

Khi truy cập một email được mã hóa lần đầu tiên, quý vị sẽ cần nhập mã xác thực được gửi đến địa chỉ email của mình. Điền thông tin:

Ảnh ví dụ về lời nhắc đăng nhập:

Ảnh chụp màn hình lời nhắc đăng nhập

Sau đó, quý vị sẽ có thể mở email, tải xuống các biểu mẫu chấp thuận để in ra, ký tên và gửi lại biểu mẫu bằng cách trả lời lại email đó. Quý vị cũng có thể ký bằng chữ ký điện tử.

Sử dụng chức năng "Trả lời tất cả "khi quý vị gửi trả lại biểu mẫu đã ký.

Ảnh ví dụ về nội dung thư mã hóa có tệp đính kèm:

Ảnh chụp màn hình thư đã mã hóa có tệp đính kèm

Mẹo gỡ lỗi

Tôi nên làm gì nếu liên kết "Nhấp vào đây" không hoạt động?

Nếu liên kết "Nhấp vào đây" không hoạt động, quý vị chỉ cần mở hoặc tải về tệp đính kèm.

Tôi đã tạo tài khoản nhưng tôi chưa được chuyển trở về email đó ngay.

Nếu quý vị không được chuyển trở lại email đó sau khi tạo tài khoản bảo mật, hãy truy cập email trong hộp thư đến, hãy chọn "Nhấp vào đây" và đăng nhập vào tài khoản quý vị vừa tạo. 

Tôi đã nhận được thư thông báo rằng tệp tôi đang cố đọc bị lỗi.

Vui lòng liên hệ 800.938.4827.

Tên người dùng tôi yêu cầu đã được đăng ký rồi. Điều này nghĩa là gì?

Quý vị đã có tài khoản với Proofpoint Encryption. Thử đăng nhập bằng tên người dùng đó và đặt lại mật khẩu của quý vị.

Nhận bản sao có thể in ra các hướng dẫn này.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.