Các điều khoản và điều kiện đối với ứng dụng VITAS

Cảm ơn quý vị đã truy cập VITAS.com.

Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng này trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web này, quý vị đồng ý rằng quý vị đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản sử dụng này, và chúng tôi có thể sửa đổi điều khoản sử dụng này tùy từng thời điểm. Nếu không đồng ý với điều khoản sử dụng (được sửa đổi tùy từng thời điểm) hoặc không hài lòng với trang web này, quý vị có toàn quyền ngừng sử dụng trang web này.

VITAS có thể sửa đổi và cập nhật điều khoản sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi lên trang web này. Việc quý vị tiếp tục sử dụng VITAS.com đồng nghĩa với quý vị chấp nhận và đồng ý với điều khoản sử dụng đã sửa đổi. Do đó, quý vị cần thường xuyên truy cập trang này để xem xét các điều khoản mới nhất.

Không phải tư vấn y tế

Xin lưu ý rằng, thông tin trình bày trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn y tế, lời chẩn đoán hoặc điều trị của chuyên gia. Quý vị có thể sẽ cần phải thảo luận thông tin này với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để quyết định xem dịch vụ chăm sóc cuối đời có phù hợp với trường hợp của quý vị hay không.

Bảo mật thông tin

Mặc dù VITAS thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ thông tin của người dùng, nhưng nếu quý vị gửi tin nhắn điện tử cho chúng tôi, xin hiểu rằng quý vị sẽ gặp rủi ro khi làm như vậy bởi các tin nhắn đó có thể không được an toàn. Nếu quý vị gửi thông tin bí mật cho chúng tôi qua e-mail, thì quý vị chấp nhận rủi ro rằng một bên thứ ba có thể nắm bắt được thông tin này. Chúng tôi cố gắng kịp thời trả lời tất cả các yêu cầu qua e-mail. Tuy nhiên, quý vị hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc gửi thư điện tử đó. Quý vị cũng đồng ý không cáo buộc và giữ cho chúng tôi vô can trước bất kỳ và mọi trách nhiệm pháp lý hoặc nguyên nhân khởi kiện nào phát sinh từ việc một bên thứ ba nắm bắt, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào mà quý vị gửi dưới dạng điện tử thông qua trang web này hoặc phát sinh từ bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào về dữ liệu mà quý vị cung cấp.

Việc gửi tin nhắn điện tử cho chúng tôi không tạo thành hoặc cấu thành bất kỳ mối quan hệ nào giữa quý vị và VITAS (các giám đốc, cán bộ, nhân viên, cổ đông, đại lý hoặc người đại diện của công ty này), hoặc không tạo ra phương thức liên lạc đi kèm với bất kỳ đặc quyền nào.

Các liên kết

Trang web này có chứa các liên kết tới những trang web khác mà VITAS không sở hữu, điều hành hoặc kiểm soát. Tất cả các liên kết đến các trang web bên ngoài được cung cấp chỉ để tạo sự thuận tiện cho quý vị. Chúng tôi chưa phê duyệt cũng như xác nhận các thông tin, sản phẩm và quảng cáo có trên các trang web được liên kết, và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm và quảng cáo hoặc các thông tin khác trên hoặc truy cập được từ bất kỳ trang web bên ngoài nào. Ngoài ra, chúng tôi không xác nhận, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ cam kết hay bảo đảm nào liên quan đến bất kỳ trang web nào khác, hoặc bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thông tin nào khác có tại hoặc truy cập được từ bất kỳ trang web nào khác, hay các kết quả khác mà quý vị có thể thu được từ việc sử dụng bất kỳ trang web nào khác. Chúng tôi khuyến khích người dùng hiểu rằng khi rời khỏi trang web của chúng tôi, hãy chú ý đọc các tuyên bố quyền riêng tư và điều khoản sử dụng của mỗi và từng trang web có thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Tuyên bố quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin mà trang web này thu thập. Nếu quý vị quyết định truy cập bất kỳ trang web nào khác liên kết tới hoặc từ trang web VITAS.com này, thì quý vị sẽ chịu mọi rủi ro cho việc đó.

Việc sử dụng hợp pháp trang web này

Quý vị đồng ý chỉ sử dụng trang web này cho các mục đích hợp pháp. Khi sử dụng trang web này, quý vị đồng ý không làm bấy kỳ việc nào sau đây:

a) Sử dụng VITAS.com để vi phạm các quyền hợp pháp (bao gồm các quyền công khai và riêng tư) của người khác hoặc vi phạm luật pháp của bất kỳ khu vực tài phán hoặc địa điểm nào;

b) Nắm bắt hoặc cố tình nắm bắt thư điện tử không dành cho quý vị;

c) Trình bày sai một mối liên kết với bất kỳ người hoặc tổ chức nào; hoặc

d) Trình bày sai danh tính của quý vị hoặc mạo nhận danh tính của một người hoặc tổ chức khác. Việc không tuân thủ các quy định này có thể khiến quý vị phải chịu trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự.

Không bảo đảm hoặc cam đoan

Trang này và các tài liệu, thông tin, dịch vụ và sản phẩm được nêu trong đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh đồ họa và các liên kết được cung cấp “nguyên trạng” và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý. Trong chừng mực tối đa được luật hiện hành cho phép, VITAS từ chối mọi bảo đảm, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng tiêu thụ và tính phù hợp cho mục đích cụ thể, tính không vi phạm, không chứa vi-rút máy tính và việc bảo hành phát sinh trong quá trình xử lý hoặc hoạt động. VITAS không tuyên bố hay bảo đảm rằng các chức năng có trên trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không gặp lỗi, rằng các sai sót sẽ được khắc phục, hoặc rằng trang web này hay máy chủ chạy trang web này không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác. VITAS không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng các tài liệu trên trang web này, bao gồm tính đầy đủ, tính chính xác, tính xác thực, tính thích hợp, tính hữu ích, tính kịp thời, độ tin cậy hoặc các yếu tố khác.

Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, VITAS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, do trừng phạt, ngẫu nhiên, để cảnh cáo hoặc do hậu quả nào, hoặc bất kỳ thiệt hại nào cho dù là thực hiện theo hợp đồng, do sơ suất hoặc bất kỳ giả thuyết nào khác, phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng, mất khả năng sử dụng hoặc hiệu quả sử dụng của thông tin, quan điểm, dịch vụ, sản phẩm và tài liệu có từ trang web này. Những giới hạn này sẽ được áp dụng cho dù mục đích chủ yếu của bất kỳ trách nhiệm hữu hạn nào không được thực hiện. Vì một số khu vực tài phán không cho phép giới hạn về thời gian kéo dài một bảo đảm ngụ ý, hoặc kết thúc hay giới hạn trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, nên những giới hạn ở trên có thể sẽ không áp dụng với quý vị.

Bồi thường

Quý vị đồng ý bồi thường và giữ cho VITAS, các cán bộ, người nhận ủy thác, giám đốc, nhân viên, đại lý, chi nhánh, nhà cung cấp thông tin bên thứ ba, người cấp phép và các bên khác liên quan đến trang web này hoặc việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin trên trang web này vô hại với bất kỳ và mọi trách nhiệm, phí tổn, thiệt hại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của quý vị đối với Điều khoản sử dụng này hoặc việc sử dụng trang web nay hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào có được từ trang web này.

Tuân thủ

Chủ sở hữu trang web này có trụ sở tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. VITAS không cam kết rằng các tài liệu trên trang web này là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở tất cả các địa điểm khác. Nếu truy cập trang web này từ các địa điểm khác, quý vị chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

Điều khoản khác

Điều khoản sử dụng này sẽ chịu sự điều chỉnh theo tất cả các khía cạnh của và được hiểu theo luật pháp tiểu bang Florida, Hoa Kỳ mà không xét đến các xung đột của các nguyên tắc pháp luật. Điều khoản sử dụng này có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm, thỏa thuận giữa quý vị và VITAS liên quan đến trang web này được nêu rõ ràng và cụ thể. Các điều khoản khác được truyền đạt đến quý vị bằng miệng hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác đều không được thi hành hoặc có hiệu lực. Mọi nguyên nhân khởi kiện mà quý vị có thể có liên quan đến trang web này phải được phải được đưa ra trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại, hoặc nguyên nhân khởi kiện sẽ bị kháng biện. Việc VITAS không liên tục nhấn mạnh hoặc thúc giục việc thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành nên sự từ bỏ điều khoản. Quyền tài phán độc quyền đối với bất kỳ nguyên nhân khởi kiện nào phát sinh từ điều khoản sử dụng này hoặc từ việc quý vị sử dụng trang web này sẽ thuộc về tòa án tiểu bang hoặc liên bang tại quận Miami-Dade, Florida. Quý vị đồng ý tuân theo quyền tài phán của các tòa án này.

Các bài khảo sát

Tùy từng thời điểm, trang web của chúng tôi sử dụng các bài khảo sát để yêu cầu thông tin từ quý vị. Việc tham gia các bài khảo sát này là hoàn toàn tự nguyện và quý vị có quyền chọn tiết lộ hoặc không tiết lộ thông tin được yêu cầu, có thể bao gồm thông tin liên lạc và thông tin nhân khẩu. Ý kiến phản hồi thu thập được từ các bài khảo sát sẽ được dùng cho mục đích giám sát hoặc cải thiện việc sử dụng trang web này.

Góp ý và thông tin gửi

VITAS hoan nghênh những góp ý của quý vị. Mọi góp ý, đề xuất hoặc thông tin khác mà quý vị gửi đến trang web này sẽ phục vụ cho nội bộ của VITAS hoặc các đối tác kinh doanh của VITAS và trở thành tài sản của VITAS. Quý vị đồng ý rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được chuyển cho VITAS. Quý vị hiểu rằng mọi thông tin đăng tải lên các phần công khai của trang web này là không bảo mật cho bất kỳ mục đích nào.

Nhãn hiệu

Thuật ngữ “VITAS” là một nhãn hiệu và logo VITAS. Tất cả các tên sản phẩm và dịch vụ, mẫu thiết kế và khẩu hiệu liên quan là nhãn hiệu của VITAS. Quý vị không được phép sử dụng các nhãn hiệu này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của VITAS. Tất cả các tên, thương hiệu và nhãn hiệu khác chỉ được sử dụng cho mục đích định danh và có thể là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng.

Liên hệ với VITAS

Vui lòng liên hệ với VITAS qua Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi bằng cách gọi cho số máy 866.418.4827 nếu quý vị biết bất kỳ nội dung nào vi phạm bản quyền của một bên thứ ba hoặc quý vị tin rằng nội dung đó vi phạm những Điều khoản Sử dụng này.

Bản quyền và việc sử dụng nội dung

©2024 VITAS Hospice Services LLC. Bảo lưu mọi quyền. Toàn bộ nội dung của trang web này (bao gồm tất cả thông tin, phần mềm, văn bản, nội dung hiển thị, hình ảnh và âm thanh) đều được luật pháp Hoa Kỳ và quốc tế bảo hộ về bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại và các quyền sở hữu khác. Quý vị chỉ được phép sử dụng nội dung trên trang web này cho mục đích cá nhân. Quý vị không được phép sao chép, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, hiển thị hoặc trình diễn công khai, tái xuất bản, lưu trữ hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào trên trang này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của VITAS, ngoại trừ việc:

a) Lưu trữ tạm thời bản sao của những tài liệu đó​​​​​​​ trong RAM;

b) Lưu trữ các tệp mà trình duyệt web của quý vị tự động lưu đệm cho mục đích tăng cường hiển thị; và

c) In một số lượng trang hợp lý của trang web này, miễn rằng trong mỗi trường hợp, quý vị không thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu độc quyền khác có trong các tài liệu đó.

Quyền sở hữu và bất kỳ quyền sở sở hữu trí tuệ nào đối với mọi thông tin và tài liệu trên trang web này đều không được chuyển cho quý vị, mà vẫn thuộc về VITAS hoặc chủ sở hữu thích hợp của nội dung đó. Trừ khi được VITAS ủy quyền rõ ràng bằng văn bản, quý vị không được phép sao chép, bán hoặc khai thác cho mục đích thương mại đối với:

a) bất kỳ phần nào của trang web này;

b) quyền truy cập trang web này; hoặc

c) việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào sẵn có thông qua trang web này.

Thực hành về quyền riêng tư – Hiểu các quyền của quý vị

Luật pháp bảo vệ tính riêng tư của thông tin sức khỏe của quý vị, và VITAS cam kết bảo vệ thông tin bí mật của bệnh nhân. Thông báo về thực hành quyền riêng tư của chúng tôi giải thích các bước mà chúng tôi thực hiện để đảm bảo thông tin sức khỏe của quý vị được bảo vệ, không được sử dụng sai cách và các trường hợp chúng tôi có thể tiết lộ thông tin này cho các nguồn đủ điều kiện.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.