Thông tin thanh toán

Tiền bồi thường và các khoản phải trả

Nếu quý vị là một nhà cung cấp hoặc cơ sở viện dưỡng lão và cần thông tin thanh toán tiền bồi thường hoặc có thắc mắc chung, vui lòng gửi yêu thông qua email bảo mật tới: VendorHelp@VITAS.com.

Lập hóa đơn thanh toán và các khoản phải thu của bệnh nhân

Nếu quý vị là bệnh nhân hoặc thành viên gia đình và có câu hỏi về hóa đơn thanh toán, vui lòng gửi yêu cầu của quý vị thông qua email bảo mật tới: PatientBillingInquiries@VITAS.com.

Chính sách Đạo luật Giảm thiểu thâm hụt

Thanh toán hóa đơn trực tuyến

Nếu quý vị đã nhận được hóa đơn từ chúng tôi và muốn thanh toán trực tuyến, vui lòng sử dụng tùy chọn thanh toán an toàn của chúng tôi.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.