Biểu mẫu yêu cầu CCPA

Nếu quý vị muốn thực thi bất kỳ quyền gì với tư cách là khách hàng, vui lòng chọn biểu mẫu từ các tùy chọn bên dưới và cung cấp thông tin sau đây để chúng tôi có thể xác nhận yêu cầu của quý vị. Chúng tôi sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp để xử lý yêu cầu của quý vị và duy trì hồ sơ yêu cầu của quý vị cũng như hồi đáp của chúng tôi.

Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành yêu cầu của quý vị sao cho hợp lý và phù hợp với các bộ luật hiện hành. Vui lòng thêm consumer.privacy@vitas.com vào danh sách địa chỉ email của quý vị để đảm bảo quý vị nhận được tất cả email về yêu cầu này.

Yêu cầu thông tin cá nhân