Cung cấp chăm sóc cuối đời tại gia

Nếu quý vị là người chăm sóc chính của người thân, quý vị không đơn độc. Ngày nay ở Mỹ, có hàng triệu người đang thực hiện việc chăm sóc tại gia cho người thân khuyết tật hay mắc bệnh nặng của họ. Chúng tôi đã xây dựng một thư viện bao gồm những bài viết để cung cấp sự hỗ trợ và thông tin khi quý vị trở thành người chăm sóc, một vai trò rất đáng khen nhưng cũng vô cùng áp lực.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.