Quý vị đang đau buồn trong giai đoạn có đại dịch COVID-19?

Anyone in the country suffering from grief after the death of a loved one can call the VITAS Grief Helpline to talk with a VITAS bereavement expert. The Helpline will accept calls May 26-29, from 4-10 pm Eastern (1-7 pm Pacific).
Hãy gọi 866.800.4707

Specialized Support for Healthcare Workers

Chăm sóc chuyên ngành cũng có sẵn cho tất cả các nhân viên y tế ở tuyến đầu thông qua sự kiện hỗ trợ trực tuyến do cố vấn có kinh nghiệm dẫn dắt, ghi nhận rằng những cá nhân này đang phải trải qua cảm giác đau buồn, buồn chán và tuyệt vọng cấp tính nhiều hơn.

When calling the VITAS Grief Helpline, self-identified front-line healthcare workers are connected with specialized support services.