Hướng dẫn về tính hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời

Bệnh nhân của quý vị đang cần được chăm sóc cuối đời hoặc chăm sóc giảm nhẹ? Bệnh nhân đủ điều kiện nhận các dịch vụ chăm sóc cuối đời khi bác sĩ đưa ra quyết định lâm sàng rằng khoảng thời gian sống còn lại theo dự kiến là sáu tháng hoặc ít hơn nếu bệnh giai đoạn cuối tiến triển theo thông thường.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.