Lập hóa đơn thanh toán Medicare cho việc lập kế hoạch chăm sóc trước*

Các bác sĩ, trợ lý bác sĩ và những người hành nghề y tá có thể lập hóa đơn thanh toán với Medicare cho khoảng thời gian họ dành để thảo luận trực tiếp về việc lập kế hoạch chăm sóc trước (ACP) và các quyết định về chăm sóc cuối đời với bệnh nhân hoặc đối tượng thụ hưởng/đại diện của bệnh nhân.

Các chuyên viên y tế không nộp yều cầu thanh toán Phần A cho khoảng thời gian làm ACP sẽ mất nguồn thu đáng được hưởng cùng cơ hội quý giá để trò chuyện thành thực và cởi mở với bệnh nhân và người đại diện của họ về những hình thức chăm sóc mà họ muốn hoặc không muốn tiếp nhận nếu họ không thể quyết định hay nói lên ý kiến của bản thân vào giai đoạn cuối đời.

Những mã lập hóa đơn thanh toán này không giới hạn đối với các chuyên khoa cụ thể của bác sĩ.

ACP cũng được coi là thực hành chăm sóc bệnh nhân tốt

ACP đã cải thiện đáng kể nhiều kết quả, đặc biệt là cho các bệnh nhân lâm bệnh nặng, bao gồm 1-3:

 • Tỉ lệ hoàn thành các chỉ dẫn trước cao hơn
 • Gia tăng khả năng chuyên viên y tế và gia đình hiểu rõ và tuân theo ước nguyện của bệnh nhân
 • Giảm việc sử dụng các biện pháp điều trị tích cực và nhập viện vào giai đoạn cuối đời.
 • Ghi danh tham gia chăm sóc cuối đời
 • Gia tăng khả năng được chết tại nơi bệnh nhân ưa thích
 • Nâng cao trải nghiệm chăm sóc; các nghiên cứu chỉ ra rằng bệnh nhân muốn bác sĩ của mình nói với họ về ACP

Nói chung, các nhà thầu quản trị Medicare (MAC) yêu cầu việc lập tài liệu ACP bao gồm:

 • bản mô tả tính chất tự nguyện của cuộc thảo luận với đối tượng thụ hưởng hoặc thành viên gia đình/người đại diện
 • tài liệu giải thích các chỉ dẫn trước cùng các nội dung liên quan
 • thông tin chi tiết về mẫu ACP (khi hoàn tất chúng)
 • người có mặt

Mẫu ACP đã điền đầy đủ thông tin là tài liệu cung cấp trên cơ sở tự nguyện và không buộc phải có để lập hóa đơn thanh toán cho cuộc thảo luận; bệnh nhân có thể từ chối các dịch vụ ACP vào bất kỳ thời điểm nào.

Hiểu rõ về việc Lập hóa đơn thanh toán Medicare cho ACP

Lập kế hoạch chăm sóc trước (ACP), do các Trung tâm dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) chi trả, cho phép các chuyên viên y tế** tham gia vào các cuộc thảo luận về những ưu tiên vào giai đoạn cuối đời với bệnh nhân, gia đình và/hoặc người đại diện của họ. Chuyên viên y tế có thể lập hóa đơn thanh toán cho hoạt động ACP nếu bệnh nhân chọn chăm sóc cuối đời và chuyên viên y tế đó là người giới thiệu. Các mã ACP không có hạn chế về địa điểm thực hiện dịch vụ. Để lập hóa đơn thanh toán cho hoạt động ACP thành công, quý vị cần có cuộc thảo luận trực tiếp về các lựa chọn điều trị ngắn hạn và/hoặc các mục tiêu chăm sóc dài hạn với bệnh nhân hoặc người đại diện chăm sóc sức khỏe của họ.

Medicare chi trả cho hoạt động ACP dưới dạng 4

 • Dịch vụ Phần B riêng khi dịch vụ đó cần thiết về mặt y tế; hoặc
 • Thành tố tùy chọn của lần thăm khám sức khỏe hàng năm của người thụ hưởng

Không có giới hạn về số lần ACP được báo cáo cho một đối tượng thụ hưởng nhất định trong từng khoảng thời gian. Tuy nhiên, mỗi lần lập hóa đơn thanh toán cho cùng một bệnh nhân phải thể hiện sự thay đổi trong tài liệu về tình trạng sức khỏe và/hoặc ước nguyện về mục tiêu chăm sóc. Quý vị có thể lập hóa đơn thanh toán bằng mã ACP cho bệnh nhân đã chọn quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare khi hoàn thành thảo luận ACP.

Sử dụng các mã CPT® này để lập hóa đơn thanh toán cho ACP4:

 • 99497 Lập kế hoạch chăm sóc trước, bao gồm 30 phút đầu tiên để giải thích trực tiếp và thảo luận (khi thực hiện) vể các chỉ dẫn trước như các mẫu tiêu chuẩn. 
 • 99498 cho mỗi 30 phút thêm vào. Để biết thông tin về giá, vui lòng tham khảo Bản liệt kê phí bác sĩ của CMS.

Kiểm tra để đảm bảo rằng các mã bồi hoàn tiền này đã được thêm vào hệ thống lập hóa đơn thanh toán của quý vị vì chúng có thể không khả dụng cho đến khi cơ sở của quý vị phê duyệt sử dụng.

Quý vị có thể sử dụng các mã ACP này trong cùng một ngày như các mã CPT khác, miễn là các dịch vụ khác được cung cấp ngoài khoảng thời gian dành để triển khai dịch vụ ACP đó.

Để có kết quả tốt nhất, hãy liên hệ với Quản lý chu kỳ doanh thu của quý vị để tham khảo ý kiến về cách nắm bắt và lập hóa đơn thanh toán cho các dịch vụ này.

*Thông tin này do VITAS Healthcare lập ra và quý vị không được phép phân phát hoặc sửa đổi thêm khi chưa được nhận sự chấp thuận trước của VITAS. Mục này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chứ không hề có đảm bảo gì về tính chính xác hoặc mức độ đầy đủ của tài liệu được thể hiện. Thông tin này không phải là tư vấn lập hóa đơn thanh toán; các nhà cung cấp cần phải luôn tham vấn các chuyên gia quản lý chu kỳ doanh thu hoặc về lập hóa đơn thanh toán của riêng mình để xác nhận quy trình lập hóa đơn thanh toán phù hợp.

**Chỉ các bác sĩ, y tá hành nghề và trợ lý bác sĩ mới có thể lập hóa đơn thanh toán bằng các mã này; các trợ lý bác sĩ có thể thực hiện giới thiệu chăm sóc cuối đời có hiệu lực từ ngày 1, tháng 1, 2019.

1Deterling, K. Advance Care Planning and Advance Directives http://www.uptodate.com/contents/advance-care-planning-and-advance-directives#H37130455

2Gesme, D. et. al. "Advance Care Planning with Your Patients." Journal of Oncology Practice. 2011 Nov; 7(6).

3Dunlay et. al. “How to Discuss Goals of Care with Patients” Tends Cardiovasc Med. 2016 26(1):36-43.

4Centers for Medicare & Medicaid Services, Fact Sheet: Advance Care Planning, August 2016 https://www.cms.gov/Outreach-and-Education/Medicare-Learning-Network-MLN/MLNProducts/Downloads/AdvanceCarePlanning.pdf