Lập hóa đơn thanh toán cho dịch vụ bác sĩ của bệnh nhân được chăm sóc cuối đời Medicare

Để hiểu việc lập hóa đơn thanh toán cho dịch vụ bác sĩ của bệnh nhân được chăm sóc cuối đời, trước tiên hãy hiểu rằng chăm sóc cuối đời, không giống như bất kỳ quy trình Medicare nào khác, là một quyền lợi dựa trên bệnh nhân. Khi một bệnh nhân chọn chăm sóc cuối đời, tất cả các lựa chọn đều dựa trên sự chăm sóc và ưu tiên tập trung vào bệnh nhân. 

Khi được giới thiệu về dịch vụ chăm sóc cuối đời, bệnh nhân có quyền quyết định dừng điều trị chữa bệnh đối với căn bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn cuối. Bác sĩ chính và giám đốc y tế chăm sóc cuối đời hoặc bác sĩ của nhóm phải xác nhận rằng bệnh nhân có "tiên lượng y tế" với khoảng thời gian sống còn lại theo dự kiến từ sáu tháng trở xuống, nếu bệnh tình diễn tiến bình thường."

Mọi hoạt động chăm sóc bệnh nhân không liên quan tới chẩn đoán mắc bệnh giai đoạn cuối sẽ tiếp tục được lập hóa đơn thanh toán trực tiếp với Medicare bằng các mã lập hóa đơn thanh toán phù hợp. 

Các danh mục dịch vụ của bác sĩ

Khi một bệnh nhân Medicare lựa chọn dịch vụ chăm sóc cuối đời, hoạt động chăm sóc liên quan tới lời chẩn đoán mắc bệnh giai đoạn cuối sẽ được các Trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) chi trả trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời. Các dịch vụ của bác sĩ sẽ được cơ sở chăm sóc cuối đời lập hóa đơn thanh toán theo tính chất dịch vụ đã thực hiện.

Các dịch vụ của bác sĩ chính

Bác sĩ chính chăm sóc cuối đời là một bác sĩ y khoa (MD), bác sĩ y khoa về xương khớp (DO), trợ lý bác sĩ (PA) hoặc một chuyên viên y tá hành nghề (NP) có thể hoặc không phải là nhân viên của cơ sở chăm sóc cuối đời.

Nhóm chăm sóc cuối đời liên ngành bao gồm một bác sĩ có trách nhiệm giám sát mọi yếu tố trong chăm sóc cho bệnh nhân. Ngoài ra, bệnh nhân được chăm sóc cuối đời có thể có quyền lựa chọn để bác sĩ gia đình (PCP) của mình, một bác sĩ hoặc trợ lý bác sĩ/y tá hành nghề khác làm bác sĩ chính của mình.

Nếu chuyên viên y tế được chọn đồng ý trở thành chuyên viên chính cho bệnh nhân được chăm sóc cuối đời, mọi hoạt động điều trị tập trung liên quan tới tình trạng bệnh giai đoạn cuối của bệnh nhân được chuyên viên này cung cấp có thể được lập hóa đơn thanh toán trực tiếp với Medicare. Chỉ chuyên viên y tế chính, người không làm việc cho cơ sở chăm sóc cuối đời mới có thể lập hóa đơn thanh toán Phần B Medicare cho dịch vụ chăm sóc cuối đời bằng mã CPT E/M.

Nếu bác sĩ chăm sóc cuối đời làm bác sĩ chính, mọi dịch vụ liên quan tới bệnh trạng giai đoạn cuối của bệnh nhân đều được cơ sở chăm sóc cuối đời lập hóa đơn thanh toán với Medicare chứ bác sĩ đó không phải trực tiếp thực hiện khâu này. Bác sĩ gia đình (PCP) của bệnh nhân/chuyên viên y tế khác sẽ được thông báo về tình trạng của bệnh nhân thông qua nhóm chăm sóc cuối đời và đóng góp vào các thảo luận nghề nghiệp nhưng không thực hiện bất kỳ dịch vụ chăm sóc trực tiếp nào liên quan tới chẩn đoán mắc bệnh giai đoạn cuối của bệnh nhân.

Dịch vụ bác sĩ phụ trợ

MD hoặc DO chính (dù không phải là PA hoặc NP) có thể chọn trở thành bác sĩ phụ trợ cho bệnh nhân, chịu trách nhiệm cung cấp chăm sóc cuối đời thực tế cho bệnh nhân, nghĩa là ghi y lệnh, trao đổi với y tá thuộc nhóm chăm sóc cuối đời và đưa ra y lệnh.

Dịch vụ bác sĩ phụ (tư vấn)

Trong trường hợp, bệnh nhân yêu cầu các dịch vụ liên quan tới bệnh trạng giai đoạn cuối từ một bác sĩ không phải là bác sĩ chính, bác sĩ chuyên ngành này phải có thỏa thuận hợp đồng với cơ sở chăm sóc cuối đời cho các dịch vụ của họ. Cơ sở chăm sóc cuối đời có trách nhiệm thanh toán các dịch vụ chăm sóc hoặc điều trị liên quan tới bệnh giai đoạn cuối của bệnh nhân và được chuyên gia đã ký hợp đồng với cơ sở chăm sóc cuối đời đó thực hiện. Phần A hoặc Phần B Medicare không thực hiện các khoản thanh toán này.

Các hoạt động quản trị

Các hoạt động quản trị hoặc giám sát bao gồm thiết lập, xem xét hoặc cập nhật các kế hoạch chăm sóc, giám sát việc thực hiện hoạt động chăm sóc, v.v. Những dịch vụ này được giám đốc y tế hoặc bác sĩ làm việc cho cơ sở chăm sóc cuối đời thực hiện và được tính gộp trong mức giá thanh toán chăm sóc cuối đời. Nói cách khác, các khoản đó được bao gồm trong quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare. Không có việc lập hóa đơn thanh toán bổ sung cho các hoạt động quản trị.

Bệnh nhân của quý vị đã sẵn sàng nhận chăm sóc cuối đời?