Di chúc sống và các chỉ dẫn trước

Các chỉ dẫn trước là cách dễ nhất và dài lâu nhất để đảm bảo rằng mọi ước nguyện chăm sóc y tế ở giai đoạn cuối đời được mọi người biết tới và được thực hiện. Những bài viết này sẽ giúp quý vị tạo ra các hướng dẫn rõ ràng về những gì quý vị mong muốn.