Ai sẽ là người chi trả cho chăm sóc cuối đời?

Nhận hướng dẫn: Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare

Không có lý do gì để trì hoãn chăm sóc cuối đời chỉ vì các mối quan ngại về tài chính. Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare là quyền lợi bao gồm, theo đó mọi dịch vụ liên quan tới căn bệnh giai đoạn cuối đều được chi trả 100 phần trăm Medicare phần A. Không có khoảng đồng chi trả hoặc bệnh nhân phải tự chi trả cho các dịch vụ này. Dịch vụ chăm sóc không liên quan tới căn bệnh giai đoạn cuối sẽ tiếp tục được chi trả theo các Phần A và B Medicare, theo mọi quy tắc áp dụng thông thường (vd. đồng chi trả, các hướng dẫn về phạm vi chi trả và các khoản khấu trừ).

Phạm vi chi trả bao gồm mọi hoạt động liên quan tới dịch vụ chăm sóc cuối đời, từ những chuyến thăm khám của y tá, bác sĩ và các chuyên viên y tế khác cho tới các khoản trị liệu, thuốc thang và vật tư y tế.

Biểu đồ hình quạt thể hiện đối tượng chi trả dịch vụ chăm sóc cuối đời

Chi trả cho chăm sóc cuối đời: Tôi có những tùy chọn nào?

Đối với những người không đủ điều kiện hưởng Medicare hoặc Medicaid, việc chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời có thể đến từ hình thức bảo hiểm tư nhân hoặc HMO vì những hình thức này cũng được bao gồm quyền lợi về chăm sóc cuối đời.

Các cơ sở chăm sóc cuối đời tuyển dụng các chuyên viên tài chính để giúp các gia đình tìm kiếm các nguồn hỗ trợ có sẵn khi họ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp liên bang và không có bảo hiểm. Các tùy chọn thanh toán dành cho các gia đình này bao gồm hình thức tự chi trả và từ các tổ chức từ thiện.

Đối với mặt căn bệnh giai đoạn cuối mang đến cho quý vị nhiều mối quan ngại. Chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời không nên là một vấn đề trong số đó. 

Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare

Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare cung cấp phạm vi chi trả cho các dịch vụ sau:

Nguồn: Số liệu và thông tin của NHPCO (Tổ chức chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời quốc gia): Hospice Care in America

Tìm thông tin liên hệ của VITAS, tài liệu tải xuống về chăm sóc cuối đời và thông tin thanh toán.